2018-01-30

Informacja o wynikach naboru

Nysa dnia  29-01-2018r.

Znak: ZSE.111.02.2018.AB

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko: referenta ds. administracyjno-księgowych

  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

 

Informujemy , iżw wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisku zostanie zatrudniona Pani Kasprzyk Monika zamieszkała - Jasienica Górna.

 

Uzasadnienie

 

         W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjno-księgowychw Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie aplikacje złożyła jedna osoba. Po analizie dokumentów Komisja Rekrutacyjna uznała, że spełnia ona wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

         Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny predyspozycji i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

         W oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przedstawionych przez Komisję wynikówdyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie podjął decyzjęozatrudnieniu Pani Kasprzyk Moniki na w/w stanowisku.

 

 

                                                                                                                                      .................................................

                                                                                                                                                                                                          /dyrektor szkoły/

                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Alicja Gajek

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się